Email: .......................................................@..................................................................

Geboortedatum: ............/..................../........................

Ik verklaar, ........................................................................................................................................................ (naam + voornaam)

Ik ben mij bewust van de risico’s die aan het beoefenen van airsoft verbonden zijn, zoals – doch niet beperkt – het risico op oogletsel, verwondingen door impact van projecIelen op de huid, aan de tanden of andere lichaamsdelen. Ik bezit de vereiste vaardigheden om een replica te hanteren.

Ik geef hierbij aan het huishoudelijk reglement van AirsoD Adventures, zoals deze gepubliceerd staat op de website www.airsoDadventures.be, te kennen en ga daarmee akkoord.

Ik verklaar hierbij dat de replica, die Ijdens het spel wordt gebruikt, goed funcIoneert en zich in goede staat bevindt, waarbij de kineIsche energie van de projecIelen, gemeten op 2.5m afstand van de loop, kleiner is dan 1,13J of 350 FPS.
Ik ken de bepalingen van de Belgische wetgeving inzake het bezit en het dragen van replica’s.

Ik verklaar, bij mijn weten, medisch geschikt te zijn voor deelname aan airsoD-acIviteiten en voor zover ik weet werd er in het verleden nooit een medische diagnose gesteld van ziekte of aandoening die deelname aan deze acIviteit zou beleVen.

Ik verklaar hierbij alle veiligheidsmaatregelen, die door de inrichters van deze acIviteit worden opgelegd, in acht te nemen en meer bepaald: te allen Ijde een veiligheidsbril of een andere bescherming te dragen die voldoende bescherming biedt tegen de impact van een projecIel in en rond de ogen. Tijdens het spel worden enkele de gedeelten van het veld gebruikt die veilig zijn.
Geen projecIelen te schieten in de richIng van andere spelers die zich dichter dan 5 meter van het uiteinde van de loop bevinden.
Mij er steeds van te vergewissen dat er zich in de richIng waarin geschoten wordt geen zaken of dieren bevinden die mogelijk geraakt kunnen worden.

Ik verklaar afstand te doen van verhaal en zal de organisaIe niet aansprakelijk stellen bij eventuele schade aan mijn persoon, geparkeerde voertuig, diefstal/ beschadiging van eigendommen en/of het oplopen van lichamelijk letsel gedurende het evenement.
Ik bevesIg zonder enige poliIeke, religieuze of bijzondere levensbeschouwelijke bedoeling deel te nemen aan het evenement en zal mij ervan te onthouden tekens, die deze voorkeur laten blijken, te dragen.

Ik aanvaard uitdrukkelijk de risico’s waaraan ik mogelijk word blootgesteld Ijdens de acIviteit en verklaar uitdrukkelijk en onherroepelijk geen enkele rechtsvordering of strafvordering te zullen instellen tegen de inrichters of tegenover de andere spelers.
Ik doe afstand van elke mogelijke aansprakelijkheidsvordering tegen de inrichters van het evenement, de eigenaar van de terreinen of andere spelers, welke ook de grond van de vordering wezen (art 1382-1386bis BW). Indien één van voormelde bepalingen niet geldig of afdwingbaar zou zijn, heeD dit niet de nieIgheid van deze overeenkomst tot gevolg doch enkel eventuele nieIgheid van de aangevochten bepaling.

Ik ben op de hoogte dat geen enkel vuurwerk, pyro of rookbom is toegelaten op het terrein waar AirsoD Adventures organiseert, in geval van misbruik kan de organisaIe mij voor de schade aansprakelijk stellen en mij de toegang tot het terrein verbieden.
Enkel van toepassing zijn de gebruikte items die voor bepaalde onderdelen worden gebruikt.

Teven ben ik op de hoogte dat er op het buitenterrein teken, en anderen aanwezig kunnen zijn, hiervoor wordt er een product aangeboden, dat zonder enige verplichIng kan worden aangekocht.

Ik wens gebruik te maken van eigen veiligheidsmateriaal (veiligheidsbril of masker) en dit op eigen verantwoordelijkheid.

Deelnemers met eigen gear dienen op de hoogte te zijn van onze terreinregels en toegelaten bb’s, ingeval van misbruik zijn wij

genoodzaakt de milieupoliIe in kennis te stellen en een proces-verbaal te laten opstellen met een minimum schadevergoeding van €500.00 per voorval!

Gelezen en goedgekeurd op ....................................... (datum) Handtekening deelnemer:

Bij verlies of schade aan huurkits zijn volgende vergoedingen verschuldigd aan de organisator :

Magazijn €10.00, replica €150.00, kledingstuk €25.00, bril €5.00, bivakmuts €5.00, Head light €15.00, flesje bb’s €5.00 (beschadigingen aan replica’s worden bekeken per voorval)

Meer info nodig?

Bel +32 (0) 497 085 854
NL +31 (0) 6 39 72 87 52

of

Mail voor een offerte