Bel Rechtstreeks: +32 3 666 90 98

Veel gestelde vragen over Airsoft

Wat is airsoft?

Voor wie is airsoft geschikt?

Vanaf welke leeftijd mag je airsoft beoefenen?

Welke missies worden er gespeeld?

Spelen we altijd privé?

Jawel, elke groep die via Airsoft Adventure boekt voor zowel "Nuketown" als "Fort Knox" speelt altijd privé.
Het is altijd mogelijk dat er een tweede groep aanwezig is maar elke locatie is opgedeeld in 2 velden zodat iedere groep op zijn eigen veld speelt.
Samenvoegen van groepen doen wij niet.

Zijn er missies voor vrijgezellen of aangepaste spellen?

Jongeren

Als 14 jarige is het mogelijk om airsoft te spelen mits het document burgerlijke aansprakelijkheid is ingevuld  door ouder of voogd en één van hen aanwezig is tijdens het spel. Als 16 jarige is het enkel nodig om het document ingevuld door ouders of voogd bij te hebben.

Disclaimer Nuketown

Disclaimer Fort Knox

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Belgian Event Experience VZW (Hierna te noemen “B.E.E.”) een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met B.E.E. voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Offertes
Al onze offertes zijn altijd 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Een offerte staat niet gelijk aan een reservering.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
B.E.E. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft B.E.E. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. B.E.E. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat B.E.E. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie

Artikel 4. Gebreken; klachttermijnen
Klachten over de verleende diensten dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na terugkeer van het betreffende arrangement schriftelijk te worden gemeld aan B.E.E.. Indien een klacht gegrond is, zal B.E.E. er alles in het werk stellen om het zo goed mogelijk op te lossen.

Artikel 5. Betaling en voorschot
5.1 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum( of anders indien aangegeven), op een door B.E.E. aan te geven wijze. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van B.E.E. en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens B.E.E. onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. In geval dat B.E.E. goede gronden heeft om te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, dan is B.E.E. om zekerheid voor de nakoming van die verplichtingen te verlangen van opdrachtgever binnen een termijn van zeven dagen na een verzoek van B.E.E. daartoe.

5.3 Betalingen voor open evenementen dienen voldaan te worden op de dag zelf. Eventuele voorschotten of volledige betalingen worden op de dag zelf verrekend.

Artikel 6. Kortingen/aanbiedingen
6.1 Kortingen of aanbiedingen die zijn gegeven op basis van een vooraf aantal doorgegeven personen komen te vervallen, als blijkt dat er minder personen komen dan aanvankelijk is doorgegeven. B.E.E. zal dan de reguliere prijs hanteren.

6.2 Kortingen op de website voor evenementen zijn enkel toepasbaar als men een gepast document op voorwaarde van de korting kan voorleggen. Deze voorwaarde staat bij elk ticket.

Artikel 7. Gebreke in verplichtingen
Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meerdere van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8. Vernieling, verlies, beschadiging
Het terrein en speelvelden mogen niet opzettelijk of verwijtbaar beschadigd of vernield worden. Indien dit toch gebeurt, dient u B.E.E. hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Bij opzettelijke of verwijtbare beschadigingen, vernielingen of baldadigheid, zullen de kosten verhaald worden op de veroorzaker en/of verantwoordelijke. Beschadigingen, vernielingen en/of defecten aan een huurkit, die te wijten zijn aan roekeloosheid, onachtzaamheid, verwijtbare schuld of opzet, worden op de speler verhaald.

 

Artikel 9. Reservering
Reserveringen kunnen maximaal 1 Week voor de gereserveerde datum zonder kosten worden geannuleerd. 

Vindt de annulering plaats binnen de vastgestelde termijn van één week of langer, dan wordt er 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen de 7 dagen voor het evenement brengen wij het volledige totaalbedrag in rekening. Indien er catering mee is gereserveerd, brengen wij deze ten alle tijden in rekening.

Artikel 10. Deelnemers Privé Event

Tijdens een evenement laten wij slechts 2 afvallers toe per groep mits het minimum aantal deelnemers bereikt wordt.

Mocht u tijdig weten dat er minder spelers dan gepland aanwezig zouden zijn, gelieve ons dit minimum 7 dagen op voorhand te laten weten zonder meerkost.

Minimum aantal deelnemers met huurkit voor een privé evenement:
Fort Knox: 14 Personen

Nuketown: 10 Personen

Nuketown na 16u: 8 Personen

Artikel 11. Verloop van het event
Tijdens het hele evenement kan steeds een beroep worden gedaan op de aanwezige B.E.E. medewerkers in geval van problemen, geschillen of discussies. Zij staan in voor een vlot verloop van het spel en de veiligheid van iedereen. Hun aanwijzingen dienen ten alle tijde opgevolgd te worden. Tijdens het evenement is het niet toegestaan om het terrein te verlaten!

Artikel 13. Strafbare feiten
Indien er tijdens een event van B.E.E. een strafbaar feit gepleegd wordt, zijn wij gebonden hier aangifte van te doen bij de politie

Artikel 14. Alcohol & drugs
Het hanteren en gebruiken van airsoftreplica’s gaat niet samen met soft- of harddrugs. Er is dan ook een volledig verbod op het gebruik van soft- of harddrugs, zowel voor, tijdens of na het evenement. Alcoholhoudende drank is toegestaan, mits met mate, echter niet tijdens of voor het spel. Deelnemers kunnen ten alle tijde door B.E.E. geweigerd worden op grond of op vermoeden van alcoholgebruik of drugsintoxicatie. Een deelnemer die door B.E.E. in een dergelijke staat wordt bevonden, zal onmiddellijk uitgesloten worden van verdere deelname zonder aanspraak te kunnen maken op een restitutie van betaalde gelden. De plaatselijke politie kan worden ingelicht. 

Artikel 15. Vervoer van Airsoft replica’s
Uw replica mag volgens de wet niet zichtbaar en gebruiksklaar worden vervoerd. Wij adviseren u om uw replica dan ook te vervoeren in een afgesloten koffer. Houd de BB’s en het magazijn gescheiden van uw replica tijdens transport. Uw replica mag pas uitgepakt worden binnen de safe-zone!

Artikel 16. Echte wapens/alarm pistool
Het is verboden om echte vuurwapens of wapens (messen, dolken, bajonetten enz.) bij u te hebben tijdens het event. Imitatiemessen zijn toegestaan, mits deze niet scherp zijn.

Artikel 17. Algemene handelingen Airsoft
Uw replica’s dienen pas in de desbetreffende ruimtes van B.E.E. gebruiksklaar gemaakt te worden. Uw replica’s dienen dan ook van de parking tot aan de safetyzone vervoerd te worden in een wapentas of wapenkoffer, conform B.E.E. reglement. Ook is het niet toegestaan in volledige camouflage kleding aan te komen. Enkel een camouflage broek, met voor de rest “burger” kleding is toegestaan.

Artikel 18. Extreme Ideologieën
Badges, vlaggen, logo’s of kleding met verwijzing naar een verboden en/of extremistische groepering zijn niet toegelaten tot de events van B.E.E.. Indien u hier meer over wilt weten kunt u mailen met ons op info@B.E.E..eu

Artikel 19. Aansprakelijkheid
Indien B.E.E. aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: De aansprakelijkheid van B.E.E. is beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. B.E.E. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 20. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop B.E.E. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor B.E.E. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van B.E.E. opgeschort. Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen door B.E.E. niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien B.E.E. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 21. Geschilbeslechting
Ter zake van geschillen over met B.E.E. gesloten overeenkomsten is uitsluitend de in de vestigingsplaats van B.E.E. bevoegde rechter bevoegd te beslissen.

Artikel 22. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen B.E.E. en de opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 23. Commercie door derden
Het is uitdrukkelijk verboden handel te drijven op de events van B.E.E., zonder toestemming van B.E.E..
Verkoop van BB’s en/of accessoires, frisdranken, verhuur van replica’s, (losse) artikelverkoop en/of reclame maken is niet toegestaan. Overtreding van dit verbod kan leiden dit tot onmiddellijke verwijdering van het evenement zonder restitutie van betaalde gelden.

Artikel 24. Wijziging van de voorwaarden B.E.E.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht

Artikel 25. Sport of arrangement
De activiteiten van B.E.E. zijn sport evenementen. U bent ervan op de hoogte dat deze activiteiten een verhoogd risico met zich meebrengen voor u en uw mededeelnemers. Tevens maken wij gebruik van Special Effects, met name rook, geluid en licht effecten.
* De sport die u gaat doen, doet u geheel voor eigen risico
* U dient te annuleren indien u niet in staat bent deel te nemen aan deze activiteit door fysieke of psychische problemen.
* U dient een persoonlijke Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. Zelfstandigen dienen een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben afgesloten.
* U heeft geen algemeen belemmerende blessures en/of invaliditeit (nek, rug of knieklachten , hartklachten, luchtweg-klachten, zwanger etc.) die uw gezondheid in gevaar zou kunnen brengen door deel te nemen aan onze activiteiten.
Er word verwacht dat u zelf bepaald of u zich fysiek in staat acht, om deel te nemen aan dit evenement. Ons personeel kan u op basis van hun inzicht u te allen tijde weigeren, ter behoeve van het behoud van uw en onze veiligheid.
U dient bij ons aan te geven indien u fysieke of psychische klachten heeft, die mogelijk kunnen opdoen tijdens het evenement (Bijvoorbeeld Astma, epilepsie, suiker-tekort etc.). B.E.E. is niet aansprakelijk bij het tekortkoming aan voorbereiding voor het evenement. 

Artikel 26. Ongeval/EHBO
Zowel op de open events als op de privé events is er altijd EHBO aanwezig. De organisatie dient meteen in kennis te worden gesteld van een ongeval. Indien nodig zal het spel worden gestopt en dient iedereen te wachten in de respawn of safetyzone. Neem altijd uw ziektekostenverzekeringspas mee naar de events van B.E.E..
Indien u niet afdoende bent verzekerd, is uw deelname op eigen risico en is B.E.E. niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen

Artikel 27. Informatie persoonsgegevens / Privacyverklaring

27.1 B.E.E. besteed veel aandacht aan de informatie die verstrekt word. Echter is het mogelijk dat er typfouten of anderzijds afwijkende informatie verstrekt word. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.

27.2 B.E.E. kan  persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van B.E.E., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan B.E.E. verstrekt. B.E.E. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw vergunningen/legitimatie
27.3 B.E.E. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan B.E.E. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.
27.4 B.E.E. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Conform WWM worden WWM registraties maximaal 7 jaar bewaard.
27.5 B.E.E. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
27.6 Op de website van B.E.E. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. B.E.E. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
27.7 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons.B.E.E. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
27.8 B.E.E. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van B.E.E. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
27.9 Consument gaat akkoord met het mogelijk verstrekken van zijn/haar gegevens aan:


Tripadvisor (Sales)
Trafft (Tickets)
Paypal (betaal systeem)
Mollie (Betaal systeem)

Artikel 28. Cadeau- en Kortingsbonnen (Waardebonnen)
28.1 Een Waardebon of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
28.2 Na de verval datum is de bon niet meer inleverbaar (1 jaar), tenzij anders aangegeven.
28.3 Indien de waarde van het product meer is als de waardebon, dient u het verschil bij te betalen.
28.4 Bij een transactie waarbij een waardebon word gebruikt, word bij herroeping van een product altijd een waardebon uitgegeven.
28.5 Per transactie kan maximaal 1 waardebon gebruikt worden.
28.6 Het is niet toegestaan de waardebon of de werking daarvan te wijzigen te vervalsen te ondermijnen of anderszins aan te tasten
28.7 iedere poging tot fraude of andere niet toegestane handelingen wordt geregistreerd en lijdt er toe dat het gebruik wordt ontzegd.
28.8 De B.E.E. Events waarde bon is enkel in te leveren bij arrangementen bij B.E.E..

28.9 Bij online kortingen op tickets (te denken aan Social Deal, Wowdeal etc.) is er geen mogelijkheid tot compensatie bij plotselinge wijzigingen.

Artikel 29 – Planning & Locatie
B.E.E. behoud zich het recht voor om ter behoeve van het spel, kwaliteit en veiligheid, groepen samen te voegen, te verschuiven naar andere speelvelden of (in het ergste geval) te cancellen.
Indien redelijkerwijs mogelijk word u hiervan op kennis gesteld.

Artikel 30 – Foto’s & Video’s
Bezoekers geven toestemming om in hun aanwezigheid te worden gefilmd/gefotografeerd door B.E.E. personeel. Deze beelden kunnen worden gepubliceerd/bewerkt voor reclame doeleinde gebruikt te worden in welke vorm dan ook.
Wenst de bezoeker dit niet, dan kunt u dit schriftelijk melden bij de notitie van uw reservering of door met ons te mailen.
31.1 Wilt de klant zelf foto’s maken of filmen? Dan dient de klant schriftelijke toestemming te vragen per mail. Dit door te mailen met onze klantenservice.

Artikel 33 – Identiteit van de ondernemer
33.1 Naam Ondernemer: Belgian Event Experiences VZW

Delften 23 (Hal 28)

2390 Malle

Belgie
BTW nummer: BE0768 358 774

B.E.E. behoudt zich het recht voor om deze regels zonder kennisgeving met terugwerkende kracht te wijzigen. 

Bel voor al uw vragen +32 3 666 90 98

Belgian Event Experience VZW / Laserwars© / 

Airsoft Adventure©  Registered Trademark 2008 - 2024

/** * Start writing your Javascripts here. * Keep in mind that Javascript written here will be applied globally in all the pages. * You will need to add